دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

Islamic Azad University of Gorgan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از گلستان، 5 درصد از تهران، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۵۰ نفر
۸۶%
۸۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶ %