دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

Islamic Azad University of Hamedan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۶%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از همدان، 21 درصد از تهران، 9 درصد از کرمانشاه، 6 درصد از البرز، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۸%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۸%
۶۸ %