دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد

دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد

Islamic Azad University of Hashtgerd

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
هشتگرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از البرز، 23 درصد از تهران، و ۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %