دانشگاه آزاد اسلامی هیدج

دانشگاه آزاد اسلامی هیدج

Islamic Azad University of Hidaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
هیدج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هیدج در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هیدج در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از زنجان، 23 درصد از تهران، 15 درصد از قزوین، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۲%
۶۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هیدج در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %