دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر

Islamic Azad University of Iranshahr

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
ایرانشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۸%
۸۸%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی آموزش دینی و عربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی امور گمرکی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹ %