دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

Islamic Azad University of Karaj

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۷%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از البرز، 32 درصد از تهران، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۸%
۵۸%
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۳۲%
۳۲%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۱۰%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی کاربردی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۴%
۷۴ %