دانشگاه آزاد اسلامی خمین

دانشگاه آزاد اسلامی خمین

Islamic Azad University of Khomyn

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
خمینی شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمین در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمین در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مرکزی، 35 درصد از تهران، 16 درصد از لرستان، 6 درصد از البرز، 4 درصد از اصفهان، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمین در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %