دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

Islamic Azad University of Khoramabad

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از لرستان، 18 درصد از تهران، 7 درصد از البرز، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۵۰ نفر
۶۳%
۶۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵ %