دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنان

دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنان

Islamic Azad University of Kohbanan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کوهبنان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 33 درصد از یزد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کوهبنان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %