دانشگاه آزاد اسلامی نکا

دانشگاه آزاد اسلامی نکا

Islamic Azad University of Nekah

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
شبانکاره
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نکا در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نکا در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 14 درصد از یزد، 14 درصد از قزوین، 14 درصد از البرز، 14 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نکا در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %