دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

Islamic Azad University of Neyshabor

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
نیشابور
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 14 درصد از تهران، 12 درصد از خراسان شمالی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۶۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۶%
۴۶ %