دانشگاه آزاد اسلامی نور

دانشگاه آزاد اسلامی نور

Islamic Azad University of Noor

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
نور
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نور در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نور در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 31 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از البرز، 5 درصد از خراسان شمالی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نور در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹ %