دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

Islamic Azad University of Oromiyeh

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 9 درصد از تهران، و ۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۵۰ نفر
۸۳%
۸۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۴%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۵%
۶۵ %