دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

Islamic Azad University of Rasht

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از گیلان، 23 درصد از تهران، 4 درصد از البرز، و ۱۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %