دانشگاه آزاد اسلامی سراوان

دانشگاه آزاد اسلامی سراوان

Islamic Azad University of Saravan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
سراوان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 20 درصد از سایر استان ها، 20 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی تربیت بدنی مربی گری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %