دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

Islamic Azad University of Sarvestan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
سروستان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از بوشهر، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۸۹%
۸۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %