دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

Islamic Azad University of Saveh

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
ساوه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از مرکزی، 38 درصد از تهران، 8 درصد از البرز، و ۱۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
بیش از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳%
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۳۸%
۳۸%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۰%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۷%
۶۷ %