دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری

Islamic Azad University of Shareh Rey

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
شهر ری
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۹%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۵%
۹۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۱%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۲۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۶%
۶۶ %