دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

Islamic Azad University of Shiraz

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از فارس، 9 درصد از تهران، و ۱۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۷%
۷۷%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶ %