دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد

دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد

Islamic Azad University of Soosangerd

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
سوسنگرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد در آرمانگر عضو هستند که ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 16 درصد از اصفهان، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۷۴%
۷۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %