دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

Islamic Azad University of Tabriz

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۸%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 16 درصد از آذربایجان غربی، 14 درصد از تهران، 13 درصد از اردبیل، 4 درصد از البرز، 4 درصد از کردستان، و ۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۵۰ نفر
۴۲%
۴۲%
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۱۶%
۱۶%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۴%
۱۴%
اردبیل
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۵%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۷%
۸۷ %