دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

Islamic Azad University of Tehran Pezeshki

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از آذربایجان غربی، 8 درصد از قزوین، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از گیلان، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از خراسان جنوبی، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ژنتیک سلولی مولکولی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %