دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

Islamic Azad University of Tejran Jonob

بیش از ۵۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۴%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از البرز، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۶%
۸۶%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۵۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۰%
۸۰ %