دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

Islamic Azad University of Torbat Jam

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
تربت جام
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 14 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %