دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

Islamic Azad University of Yazd

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
یزد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از یزد، 11 درصد از تهران، 6 درصد از فارس، 6 درصد از کرمان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از خوزستان، و ۱۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۷%
۷۷ %