دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

Islamic Azad University of Zahedan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 7 درصد از خراسان رضوی، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۵۰ نفر
۷۷%
۷۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %