دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

Islamic Azad University of Zanjan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از زنجان، 18 درصد از تهران، 7 درصد از البرز، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۶%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۶%
۶۶ %