دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

Jondishapoor University of Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
دزفول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 11 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از فارس، 6 درصد از خراسان جنوبی، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از مرکزی، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از تهران، 6 درصد از مازندران، 6 درصد از البرز، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم اجتماعی مددکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مرمت و احیای ابنیه تاریخی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %