دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

Jondishapoor University of Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
دزفول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 17 درصد از تهران، 9 درصد از خراسان رضوی، 9 درصد از فارس، 4 درصد از لرستان، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از مرکزی، 4 درصد از اصفهان، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع غذایی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %