دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

Jondishapur University of Medical Scciences

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 12 درصد از تهران، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از فارس، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱ %