دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

K.N.toosi University of Technology

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، ، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۷۵%
۷۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۵%
۲۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۶۹%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۳%
۶۳ %