موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره

Kar Khoramdareh Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 24 درصد از قزوین، 19 درصد از البرز، 5 درصد از زنجان، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از هرمزگان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معارف اسلامی حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %