دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Kerman University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 4 درصد از تهران، 4 درصد از لرستان، 4 درصد از البرز، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، و ۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %