دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

Kharzmi University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۳۸%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 16 درصد از البرز، 4 درصد از فارس، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۱%
۵۱%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۱۶%
۱۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۸%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۹۵%
۹۵ %