موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم

Khatam Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 18 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۸۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بانکداری مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( گرایش سیستم های مالی )
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %