موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر

Khazar Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
محمود آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 21 درصد از مازندران، 7 درصد از گلستان، 7 درصد از البرز، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی تکثیر و پرورش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنترل و کیفیت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %