موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد

Kherad Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از بوشهر، 7 درصد از خوزستان، 7 درصد از سمنان، 7 درصد از فارس، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
بیش از ۱۰ نفر
۸۰%
۸۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنترل و کیفیت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %