پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

Kish International Campus of University of Tehran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
جزیره کیش
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 29 درصد از فارس، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از هرمزگان، 7 درصد از البرز، 7 درصد از کردستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا تربیت بدنی آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %