موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار

Kooshyar Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 23 درصد از تهران، 8 درصد از البرز، 4 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۶۵%
۶۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی امور گمرکی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %