دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Kremanshah University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 12 درصد از تهران، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از ایلام، 6 درصد از آذربایجان غربی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
دکترا پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی بهداشت مدارس
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %