دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه

Maragheh University

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
مراغه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از قزوین، 11 درصد از زنجان، 11 درصد از اصفهان، 11 درصد از لرستان، 11 درصد از آذربایجان غربی، 11 درصد از کردستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ناپیوسته کشاورزی تولیدات گیاهی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %