دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mashhad University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از سمنان، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از فارس، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از خراسان شمالی، و ۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی اپتومتریست
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا تغذیه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %