دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

Mazandaran University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بابلسر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۶%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 20 درصد از تهران، 4 درصد از البرز، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۵۰ نفر
۴۹%
۴۹%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۰%
۲۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۷%
۲۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۹%
۸۹ %