دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

Mazandaran University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بابلسر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 19 درصد از تهران، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۵۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۳۱%
۳۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه مازندران در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸ %