دانشگاه مهر البرز

دانشگاه مهر البرز

Mehralborz University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | مجازی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه مهر البرز در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه مهر البرز در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 25 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه مهر البرز در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک تهران، 25 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %