دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

Mohajer Technical University of Isfahan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 7 درصد از تهران، 7 درصد از آذربایجان شرقی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۶۳%
۶۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۱%
۵۱ %