موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی

Molavi Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
ایوانکی
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از زنجان، 7 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۶%
۸۶%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %