موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد

Najafabad Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
نجف آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 21 درصد از خوزستان، 14 درصد از لرستان، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 7 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک اصفهان، 21 درصد از خوزستان، 14 درصد از لرستان، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 7 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران راه سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %