دانشگاه نیشابور

دانشگاه نیشابور

Neyshabur University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
نیشابور
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 8 درصد از همدان، 8 درصد از بوشهر، 8 درصد از آذربایجان غربی، 8 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %