موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی

Nooretooba Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از خراسان شمالی، 11 درصد از سیستان و بلوچستان، 11 درصد از مازندران، 11 درصد از ایلام، 11 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %