موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش

Nourdanesh Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
میمه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 17 درصد از سمنان، 17 درصد از تهران، 8 درصد از خراسان رضوی، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، 8 درصد از هرمزگان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی شیمی آزمایشگاه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %