دانشکده مجازی علوم حدیث

دانشکده مجازی علوم حدیث

Olom hadith E learning Center

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده مجازی علوم حدیث در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده مجازی علوم حدیث در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان جنوبی، 25 درصد از تهران، 25 درصد از یزد، 25 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده مجازی علوم حدیث در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی علوم قرآنی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد معارف اسلامی علوم حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %